Konkurs literacki pn. Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO" - edycja trzecia (2019)

Konkurs literacki pn. Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO" - edycja trzecia (2019)

Konkurs skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów.
Organizatorzy: Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Skład jury konkursowego:

 •     Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury),
 •     prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala - literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
 •     Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,
 •     Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej

Warunki uczestnictwa:
Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.
Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 •     Zestaw trzech do pięciu utworów poetyckich (5 zestawów);
 •     Odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
 •     Podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
 •     Wypełniony i podpisany odręcznie formularz z danymi osobowymi (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem). Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie.  

Terminy:
Prace konkursowe powinny być przesłane do 24 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 24 czerwca 2019 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2019 r. podczas uroczystej gali.

Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: www.csm.tarnow.pl i www.borzecin.pl – oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin oraz profilu społecznościowym https://www.facebook.com/borzecingok/

Nagrody:
Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

 •     I nagroda - 3 500 zł
 •     II nagroda - 2 500 zł
 •     III nagroda - 1 500 zł
 •     5 wyróżnień po 600 zł
 •     Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Kontakt:
Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne: Anna Sadowska, tel. 14 633 46 11,
e-mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl

Do pobrania: