Informacja o naborze na wolne stanowisko

Informacja o naborze na wolne stanowisko

 

 

Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko
Bibliotekarza
 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej,
Porąbka Uszewska 330
32-854 Porąbka Uszewska


Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska,  
•    znajomość oprogramowania bibliotecznego, portali bibliotecznych,
•    znajomość oprogramowania związanego z opracowania wydawnictw, książek, filmów, audiobooków,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia,
•    stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,
•    znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.
Wymagania dodatkowe:
•    doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych /preferowany SOWA SQL/
•    doświadczenie w realizacji projektów społecznych i kulturalnych,
•    umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
•    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
•    swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,
•    umiejętność tworzenia grafik użytkowych, znajomość obsługi programów graficznych,
•    swobodne korzystanie i umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych,
•    znajomość rynku wydawniczego,
•    umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
•    animacja kultury,
•    sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,
•    kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikami.
 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•    obsługa użytkowników Biblioteki,
•    inicjowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych dla mieszkańców Gminy Dębno.

•    organizacja form pracy z użytkownikiem biblioteki, służąca popularyzacji czytelnictwa i promocja Biblioteki.
•    gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
•    planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów, projekty kulturalne i społeczne)
•    prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka, sprawozdawczość),
•    dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,
•    prowadzenie działań promocyjnych.
Wymagane dokumenty:
•    list motywacyjny,
•    CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą:  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (Załącznik nr 1),
•    kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza (Załącznik nr 2).
Termin i miejsce składania dokumentów:
•    Dokumenty można składać:
a)    w formie papierowej w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi (adres: Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno;
b)    elektronicznie na adres dyrektor@kulturadebno.pl (skany wszystkich wymaganych dokumentów do dnia 23.10.2020 roku.
•    Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
•    Dębińskie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
•    Informacja o wyniku naboru będzie podana do informacji publicznej. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej zostaną dołączone do jego akt osobowych.
•    Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
•    Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane ze  stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 2 listopada 2020r.
•    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 66 58 661.

Do pobrania: